வண்ணத்தீட்டுக்கோல்

வண்ணத்தீட்டுக்கோல்
மொழி
Download PDF
கவனி
தொகு
வண்ணக்கட்டி அல்லது வண்ணத்தீட்டுக்கோல் (crayon) என்பது ஒரு வண்ணக் குச்சி ஆகும். இது மெழுகு, கரி, சுண்ணாம்பு ஆகியவற்றை சேர்த்து செய்யப்பட்டது இது குழந்தைகள் வரைய அல்லது வண்ணம்தீட்ட பயன்படுத்தப்படும் பொருள் ஆகும்.

பலவண்ணத் தீட்டுக்கோல்கள்
இவை விலை மலிவாகவும், நச்சுத் தன்மை அற்றதாகவும் (பென்சில் அல்லது பேனா பயன்படுத்தும் போது அதன் கூர்மைபோன்ற ஆபத்து அற்றது) உள்ளவை. வண்ணப்பூச்சுகள் செய்ய குறிப்பான் எழுதுகோல்களை விட எளிதானதாக உள்ளவை, மேலும் பலவேறு நிறங்களில் கிடைக்கக்கூடியது. இந்தப் பண்புகளால் மாணவர் மற்றும் தொழில்முறை கலைஞர்களால் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. கூடுதலாக சிறிய குழந்தைகள் வரைந்து பழக எளிதான பொருளாக உள்ளது.

Like (2)